Betonowe metro

15 stycznia 2015 - B

Spora Architects_metro budapeszt05

W 2014 roku w Budapeszcie uruchomiona została nowa linia metra. M4 liczy 7,34 km długości i łączy południowe dzielnice Budy z centrum Pesztu po drugiej stronie Dunaju. Dwie stacje na tej linii podziemnej kolejki zaprojektowała węgierska pracownia Spora Architects, błyskawicznie zyskując dzięki nim międzynarodowy rozgłos. Co ważne, aranżację wnętrz stacji architekci musieli dopasować do zastanych przestrzeni: linia M4 została zaprojektowana i częściowo zbudowana już w latach 70.

To było naj­więk­sze wyzwa­nie: wkom­po­no­wać w ist­nie­ją­cą prze­strzeń naszą wizję, zna­leźć pro­jekt, któ­ry tchnie ducha XXI wie­ku w wybu­do­wa­ne przed laty mury” – mówi­li archi­tek­ci pod­czas budo­wy. Chy­ba im się to uda­ło, bo dwie sta­cje: Szent Gel­lért tér i Fővám tér są naj­bar­dziej zna­ny­mi przy­stan­ka­mi na całej linii.

Spora Architects_metro budapeszt03

Zespół Spo­ra Archi­tects wypeł­nił obie sta­cje plą­ta­ni­ną beto­no­wych słu­pów, pod­pór, bie­gną­cych uko­śnie belek. Gęsta sieć fila­rów nie zosta­ła niczym osło­nię­ta czy poma­lo­wa­na – wszyst­kie wyko­na­no z suro­we­go beto­nu i jego cha­rak­te­ry­stycz­ne kolor, fak­tu­ra czy tem­pe­ra­tu­ra sta­no­wią o sile wyraz tych wnętrz.

Spora Architects_metro budapeszt02

Plą­ta­ni­na beto­no­wych belek ma sym­bo­li­zo­wać miej­ski ruch i zgiełk – mówią archi­tek­ci. Obie sta­cje powsta­ły w cen­trum mia­sta, po dwóch stro­nach Duna­ju, w miej­scach ruchli­wych. Jed­ną dodat­ko­wo połą­czo­no z dużym węzłem prze­siad­ko­wym, łączą­cym róż­ne środ­ki komu­ni­ka­cji – ten miej­ski pozor­ny cha­os, ruch, gwar był inspi­ra­cją dla beto­no­wych prze­strze­ni dwóch pod­ziem­nych sta­cji.

Spora Architects_metro budapeszt01 (1)

Spora Architects_metro budapeszt04

Źródło zdjęć: www.sporaarchitects.hu