Beton w życiu codziennym

Wyna­la­zek beto­nu pozwo­lił budo­wać szyb­ciej i taniej więk­sze, wyż­sze i bar­dziej wytrzy­ma­łe kon­struk­cje, od wie­żow­ców po auto­stra­dy. Naj­pierw zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał archi­tek­tu­rę, póź­niej doce­nio­no rów­nież jego suro­wy wyraz: zaczę­to budo­wać obiek­ty w mniej­szej ska­li, dla któ­rej liczył się kolor, fak­tu­ra, cha­rak­ter uży­te­go mate­ria­łu. Dziś beton jest też jed­nym z mod­niej­szych mate­ria­łów, uży­wa­nych przez pro­jek­tan­tów.

Rzeźba w betonie

Nawet pobież­ny tyl­ko prze­gląd rzeźb i pomni­ków, wznie­sio­nych z beto­nu od razu pozwa­la spo­strzec, że mate­riał ten naj­czę­ściej uży­wa­ny jest do budo­wy obiek­tów o bar­dzo dużej ska­li i nie mniej­szym ładun­ku sym­bo­licz­nym. Rzad­ko z beto­nu powsta­ją obiek­ty kame­ral­ne – naj­wy­raź­niej lepiej kom­po­nu­ją się z nim roz­mach oraz ładu­nek pro­pa­gan­do­wy.