Jakub Woynarowski: Splendor Solis

+++for english scroll down+++ “Splen­dor Solis to tytuł jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych nowo­żyt­nych trak­ta­tów alche­micz­nych. Rzeź­ba któ­rą zapro­jek­to­wa­łem łączy tra­dy­cyj­ną, wręcz archa­icz­ną ideę z mini­ma­li­stycz­ną for­mą, bli­ską XX-wie­cz­nej awan­gar­dzie. Este­ty­ka powsta­łe­go obiek­tu może przy­wo­dzić na myśl zarów­no daw­ne astro­no­micz­ne mode­le, jak i wiru­ją­ce dys­ki Mar­ce­la Ducham­pa. Posta­no­wi­łem przy­go­to­wać for­mę naśla­du­ją­cą zegar sło­necz­ny. Naśla­du­ją­cą – ponie­waż nie jest to zwy­kły…

Wię­cej