Jan Sukiennik: Ikar

+++for english scroll down+++ “Inspi­ra­cją dla pro­jek­tu Ika­ra były drew­nia­ne, pro­ste ławecz­ki, któ­re moż­na napo­tkać w siel­skich zakąt­kach – zwy­kle w odosob­nie­niu i z malow­ni­czym wido­kiem. Swo­ją ławecz­kę umie­ści­łem na małym wznie­sie­niu, co spra­wia, że sta­je się ona zna­ko­mi­tym punk­tem do kon­tem­plo­wa­nia Wisły. Sie­dzi­sko jest pod­par­te na „nie­wi­dzial­nych” nóż­kach – lustrza­na powierzch­nia odbi­ja oto­cze­nie i spra­wia, że ławecz­ka wyda­je się…

Wię­cej