BETON SZTUKA EKSPERYMENT

+++for english scroll down+++ KONFERENCJA kie­dy: 21.05 (czwar­tek), g. 18:00 — 20:00 gdzie: Muzeum Sztu­ki Nowo­cze­snej w War­sza­wie, ul. Pań­ska 3, I pię­tro WYKŁADOWCY: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Basi­sta | Beton, archi­tek­tu­ra, pięk­no dr inż. arch. Woj­ciech Nie­brzy­dow­ski | Bru­ta­lizm, nie­ko­niecz­nie bru­tal­ny dr hab. Gabrie­la Świ­tek | Beton i sztu­ka pamię­ci Part­ner kon­fe­ren­cji: Muzeum Sztu­ki Nowo­cze­snej w War­sza­wie, Oddział War­szaw­ski…

Wię­cej