Łukasz Jastrubczak: Szczelina

+++for english scroll down+++ “Bar­dzo czę­sto w swo­ich pra­cach odno­szę się do tra­dy­cji moder­ni­stycz­nej, a szcze­gól­nie inte­re­su­je mnie jej uto­pij­ny aspekt. Zamie­nia­jąc pła­ski, geo­me­trycz­ny motyw, nawią­zu­ją­cy do awan­gar­do­wych kom­po­zy­cji, w rzeź­bę stwa­rza­ją­cą wra­że­nie ist­nie­nia głę­bo­kiej prze­pa­ści, chcę poka­zać upa­dek wpi­sa­ny w moder­ni­stycz­ną uto­pię, uchwy­cić poczu­cie nie­po­ko­ju i lęku zwią­za­ne z urze­czy­wist­nia­niem pro­jek­tów ide­al­ne­go świa­ta. Pośred­nią inspi­ra­cją dla final­ne­go kształ­tu szcze­li­ny były…

Wię­cej