Maurycy Gomulicki: Ślizg

+++for english scroll down+++ “Wio­sną tego roku zapro­szo­no mnie do reali­za­cji pro­jek­tu nad Wisłą. Kon­tekst z miej­sca mi się spodo­bał – wia­do­mo, Nasza Rze­ka: oś Kra­ków – War­sza­wa – Gdańsk. Odkąd pamię­tam łazi­łem po nad­wi­ślań­skich krza­czo­rach, pali­łem ogni­ska, piłem wino z chło­pa­ka­mi, gapi­łem się w leni­wy nurt burej wody. U pro­gu wio­sny obser­wo­wa­łem spły­wa­ją­ce kry. Po pra­skiej stro­nie —…

Wię­cej