Jakub Woynarowski: Splendor Solis

5 grudnia 2014 - A2

splendor_solis_M

+++for english scroll down+++

Splendor Solis to tytuł jednego z najsłynniejszych nowożytnych traktatów alchemicznych. Rzeźba którą zaprojektowałem łączy tradycyjną, wręcz archaiczną ideę z minimalistyczną formą, bliską XX-wiecznej awangardzie. Estetyka powstałego obiektu może przywodzić na myśl zarówno dawne astronomiczne modele, jak i wirujące dyski Marcela Duchampa.

Postanowiłem przygotować formę naśladującą zegar słoneczny. Naśladującą – ponieważ nie jest to zwykły zegar, chociażby ze względu na zastosowane tworzywo. Czarny beton, z którego docelowo powinna zostać wykonana tarcza zegara, stanowi opozycję dla światła, pochłania je. Splendor Solis to praca oparta na kontrastach. Podczas realizacji rzeźby, precyzyjny graficzny projekt zderzy się z bezkształtną masą betonu, a gotowa geometryczna forma będzie z kolei ścierać się z naturalnym otoczeniem.

Już sam zegar jako przedmiot wyraża wiele uniwersalnych napięć. Z jednej strony, narzędzia do mierzenia czasu są niezwykle ważne dla człowieka, który zawsze dąży do wpisania rzeczywistości we własną skalę liczb i proporcji. Z drugiej – forma zegara słonecznego, który wraz z całym światem obraca się wokół słońca, pozostaje w ścisłym związku z naturą i jej cyklami.

Od dłuższego czasu myślałem o stworzeniu formy przestrzennej. Dotychczas tworzyłem głównie fotomontaże przedstawiające hipotetyczne obiekty, które mogłyby zaistnieć jako realizacje w otwartej przestrzeni. Większość z nich bazuje na ‚efekcie ufo’ związanym z nieprzystawalnością geometrycznego minimalizmu rzeźb do naturalnego otoczenia w którym je umieszczono. To napięcie ujawnia się zresztą już w samej koncepcji parku lub ogrodu – zwłaszcza w jego francuskim wydaniu – gdzie przyroda zostaje „przykrojona” do ludzkich potrzeb.Splendor Solis wynika wprost z tych poszukiwań i przenosi je w trzeci wymiar, być może stając się zalążkiem większego projektu, który mógłbym zrealizować w przyszłości.”

Jakub Woynarowski

Jakub Woynarowski (ur. w 1982 r. w Stalowej Woli) – studiował na Wydziale Grafiki oraz w Międzywydziałowej Pracowni Intermediów ASP w Krakowie, gdzie obecnie prowadzi zajęcia ze studentami. Rysownik, grafik, twórca komiksów, artbooków, atlasów, filmów, instalacji, inicjator działań w przestrzeni publicznej, kurator wystaw, autor esejów. Współpracował m. in. z Muzeum Sztuki w Łodzi, Instytutem Architektury, Krytyką Polityczną, MFF Nowe Horyzonty, Conrad Festival. Członek zespołu Korporacji Ha!art. Autor projektów z pogranicza teorii i praktyki wizualnej, w tym instalacji w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji w 2014 r. Mieszka i pracuje w Krakowie. Laureat Paszportu „Polityki” 2014 w kategorii „Sztuki wizualne”.
www.wernalina.blogspot.com

Jakub Woynarowski, "Splendor Solis", 2015

Jakub Woynarowski, „Splendor Solis”, 2015

Jakub Woynarowski, "Splendor Solis", 2015

Jakub Woynarowski, „Splendor Solis”, 2015

Jakub Woynarowski, "Splendor Solis", 2015

Jakub Woynarowski, „Splendor Solis”, 2015

Jakub Woynarowski, "Splendor Solis", 2015

Jakub Woynarowski, „Splendor Solis”, 2015

Jakub Woynarowski, "Splendor Solis", 2015

Jakub Woynarowski, „Splendor Solis”, 2015

Jakub Woynarowski, "Splendor Solis", 2015

Jakub Woynarowski, „Splendor Solis”, 2015

Jakub Woynarowski, "Splendor Solis", 2015

Jakub Woynarowski, „Splendor Solis”, 2015

Jakub Woynarowski, "Splendor Solis", 2015

Jakub Woynarowski, „Splendor Solis”, 2015

Jakub Woynarowski, "Splendor Solis", 2015

Jakub Woynarowski, „Splendor Solis”, 2015

Jakub Woynarowski, "Splendor Solis", 2015

Jakub Woynarowski, „Splendor Solis”, 2015

Jakub Woynarowski, "Splendor Solis", 2015

Jakub Woynarowski, „Splendor Solis”, 2015

Jakub Woynarowski, "Splendor Solis", 2015

Jakub Woynarowski, „Splendor Solis”, 2015

Jakub Woynarowski, "Splendor Solis", 2015

Jakub Woynarowski, „Splendor Solis”, 2015

+++

Splendor Solis is the title of one of the most well-known alchemist treatises of the modern era. The sculpture I have designed combines an idea which is traditional, antiquated even, with a minimalist form close to the 20th-century avant-garde. The aesthetics of the object to emerge brings to mind both ancient astronomical models and Marcel Duchamp’s spinning discs.

I decided to prepare a form which imitates a sundial. It is an imitation, as the work is not to be a regular clock, if only considering the material used. Black concrete out of which the clock’s face is to be executed, sta­nds in opposition to light, it absorbs light. Splen­dor Solis is a work based on contrast. In the course of realization process, the precisely designed gra­phic pro­ject collides with the shapeless concrete mass, and the finished geometrical form will in turn enter a clash with the natural environment.

The clock itself, as an object, represents several universal kinds of tension. On the one hand, tools designed to measure time are of extreme importance to man who invariably strives to enclose reality in his own scale of numbers and pro­por­tion. On the other – the sundial in its form, revolving as it does around the Sun along with the rest of the world, remains closely linked with nature and its cycles.

I had been thinking of creating a spatial form for some time now. So far I composed mostly photomontages depicting hypothetical objects which could be carried out as realizations in open space. Most of them are based on the ‘UFO effect’ evoked by the inadequacy of the geo­me­trically mini­ma­li­st sculptures in relation to the natural surroundings in which they are to be placed. This kind of tension manifests itself, after all, in the very concept of a park, or garden — especially in its French version — where nature is “trimmed” to fit human needs. Splendor Solis stems directly from such research and carries it into another, third dimension, perhaps providing the nub to a larger pro­ject I could realize in the future.”

Jakub Woynarowski

 

Jakub Woy­na­row­ski (b. 1982 in Sta­lo­wa Wola) – graduated from Faculty of Graphic Arts and Interfaculty Department of Intermedia at the Academy of Fine Arts in Cracow, where he currently works as lecturer. Illustrator, gra­phic designer, author of comic books, art­bo­oks, atlases, fil­ms, insta­llations, initiator of events in public space, exhibition cura­tor, author of essays. He has collaborated with the Muzeum Sztuki in Lodz, Insty­tu­t Archi­tek­tury Foundation, Kry­tyka Poli­tyczna, New Horizons International Film Festival, and Con­rad Festi­val, among others. Member of Kor­po­ra­cja Ha!art team. Author of projects merging theo­ry and practice of the visual, including the insta­lla­tion in the Polish Pavilion at the Architecture Bien­nale in Venice 2014. Works and lives in Cracow. Winner of Polityka’s Passport 2014 for Visual Arts.

www.wernalina.blogspot.com