Łukasz Jastrubczak: Szczelina

5 grudnia 2014 - A3

jastrubczak_szczelina

+++for english scroll down+++

„Bardzo często w swoich pracach odnoszę się do tradycji modernistycznej, a szczególnie interesuje mnie jej utopijny aspekt. Zamieniając płaski, geometryczny motyw, nawiązujący do awangardowych kompozycji, w rzeźbę stwarzającą wrażenie istnienia głębokiej przepaści, chcę pokazać upadek wpisany w modernistyczną utopię, uchwycić poczucie niepokoju i lęku związane z urzeczywistnianiem projektów idealnego świata.

Pośrednią inspiracją dla finalnego kształtu szczeliny były kompozycje Mariana Szpakowskiego, zielonogórskiego malarza, grafika, wieloletniego dyrektora tamtejszego Biura Wystaw Artystycznych i animatora życia kulturalnego. Kształt ten odnosi się również do filmu Romana Polańskiego Wstręt, w którym rozpadające się ściany i sufity obrazują schizofreniczną wizję głównej bohaterki.

Beton jest dla mnie ważnym materiałem ze względu na swoje asocjacje z modernizmem. Żel-bet był przecież nowoczesnym materiałem, dzięki któremu możliwa była odbudowa powojennej Europy. Wykorzystywałem już to tworzywo w swoich wcześniejszych pracach, m.in. w Śpiącym kowboju czy w rzeźbie zainspirowanej filmem Zakazana planeta. Jednym z bohaterów tego filmu z 1956 roku jest niewidzialny potwór z Id. Aby go zabić, bohaterowie filmu robią betonowy odlew śladu jego pazura – choć potwór ów nie posiada substancji, przemieszczając się, zostawia ślady – i ten odlew staje się jedynym dowodem jego egzystencji. Wykonałem taki pazur z betonu i ukryłem go w lesie w Elblągu. Po pewnym czasie rzeźba zniknęła.”

Łukasz Jastrubczak

Łukasz Jastrubczak (ur. w 1984 r. w Zielonej Górze) jest artystą tworzącym wideo i obiekty. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Laureat konkursu „Spojrzenia” w 2013 roku. Wystawy indywidualne prezentował m.in w Art in General w Nowym Jorku, Bunkrze Sztuki w Krakowie, Galerii Sabot w Cluj-Napoca, CSW Kronika w Bytomiu. Razem z Krzysztofem Kaczmarkiem współtworzy grupę artystyczną “Krzysztofjastrubczakłukaszkaczmarek”. Wspólnie z Sebastianem Cichockim jest autorem książki i zdarzeń pt. “Miraż”. Razem z Małgorzatą Mazur prowadzi „Centrumcentrum”.  Gra na syntezatorze w zespole “Boring Drug”. Współpracuje z galerią Dawid Radziszewski w Warszawie. Mieszka w Szczecinie gdzie pracuje na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki.
http://www.lukaszjastrubczak.com

Łukasz Jastrubczak "Szczelina", 2015

Łukasz Jastrubczak „Szczelina”, 2015

Łukasz Jastrubczak "Szczelina", 2015

Łukasz Jastrubczak „Szczelina”, 2015

Łukasz Jastrubczak "Szczelina", 2015

Łukasz Jastrubczak „Szczelina”, 2015

Łukasz Jastrubczak "Szczelina", 2015

Łukasz Jastrubczak „Szczelina”, 2015

Łukasz Jastrubczak "Szczelina", 2015

Łukasz Jastrubczak „Szczelina”, 2015

Łukasz Jastrubczak "Szczelina", 2015

Łukasz Jastrubczak „Szczelina”, 2015

Łukasz Jastrubczak "Szczelina", 2015

Łukasz Jastrubczak „Szczelina”, 2015

Łukasz Jastrubczak "Szczelina", 2015

Łukasz Jastrubczak „Szczelina”, 2015

Łukasz Jastrubczak "Szczelina", 2015

Łukasz Jastrubczak „Szczelina”, 2015

Łukasz Jastrubczak "Szczelina", 2015

Łukasz Jastrubczak „Szczelina”, 2015

Łukasz Jastrubczak "Szczelina", 2015

Łukasz Jastrubczak „Szczelina”, 2015

14

+++

The Crack”

„My works frequently involve references to the modernist tradition; I am especially interested in its utopian aspect. In turning a flat, geo­me­trical motif drawing on avant-gardist compositions into a sculpture which creates an impression of a profound abyss emerging, I want to portray the fall inscribed into the moder­ni­st uto­pia, capturing the sense of anxiety and fear inherent in the act of bringing projects of an ideal world into being.

An indirect inspi­ra­tion for the crack in its final­ shape were the compositions devised by Marian Szpa­kow­ski, painter and graphic designer based in Zielona Góra, head of the city’s Bureau of Art Exhibitions of many years, and cultural activities’ ani­ma­tor. The shape also bears a reference to Roman Polanski’s film Repulsion in which the walls and ceilings falling apart epitomize the protagonist’s schi­zo­phre­nic visions.

Concrete is an important material for me due to its associations with modernism. Reinforced concrete is, importantly, a modern mate­rial thanks to which the post-war Europe could be rebuilt. I made use of this substance in my previous works, i.a. in Śpią­cy kow­boj (“Sleeping Cowboy”) and in a sculpture inspired by the film Forbidden Planet. Among the protagonists of the movie (shot 1956) is an invisible “monster from the Id”. To be able to kill it, the heroes make a cast of the print of its claw out of concrete – although the monster lacks substance, it does leave a trail when moving – and the cast becomes the sole evidence of its existence. I created such a claw out of concrete and I hid it in a forest near Elbląg. Some time later the sculpture disappeared.”

Łukasz Jastrub­czak

 

Łukasz Jastrub­czak (b. 1984 in Zie­lo­na Góra) is a video artist and object creator. He studied at the Academy of Fine Arts in Katowice. Winner of “Spojrzenia” contest for 2013. Individual exhibitions of his works were held at Art in Gene­ral, New York, Bun­kier Sztuki in Cracow, Galeria Sabot in Cluj-Napoca, and the Kronika Center for Contemporary Art in Byto­m, among others. Together with Krzysz­to­f Kacz­mar­ek, he is part of the art duo “Krzysz­to­fja­strub­cza­kłu­kasz­kacz­ma­rek”. With Seba­stia­n Cichoc­ki, he co-authored a book and a series of events entitled Miraż; he runs the “Cen­trum­cen­trum” initiative with Małgorzata Mazur. He plays the synthesizer in the “Boring Drug” ensemble. In collaboration with Dawid Radzi­szew­ski gallery in War­saw. He lives in Szcze­ci­n where he works at the Faculty of Painting and New Media, Art Academy.

http://www.lukaszjastrubczak.com