Sarah Lucas i beton

21 maja 2015 - B

Sarah Lucas, Florian and Kevin,z wystawy w City Park Hall w Nowym Jorku, ´r¢dào www.publicartfund.org2

Sarah Lucas, Florian and Kevin,z wystawy w City Park Hall w Nowym Jorku, źródło www.publicartfund.org

Sarah Lucas, Florian and Kevin,z wystawy w City Park Hall w Nowym Jorku, ´r¢dào www.publicartfund.org

Sarah Lucas, Florian and Kevin,z wystawy w City Park Hall w Nowym Jorku, źródło www.publicartfund.org

Sarah Lucas jest jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych współ­cze­snych bry­tyj­skich arty­stek. Uro­dzo­na w 1962 roku absol­went­ka Gold­smi­ths Col­le­ge of Art zaist­nia­ła w świe­cie sztu­ki w 1988 roku, bio­rąc udział w orga­ni­zo­wa­nej przez Damie­na Hir­sta gło­śnej wysta­wie pt. „Fre­eze” (odby­ła się w opusz­czo­nym budyn­ku Lon­don Port Autho­ri­ty na tere­nie lon­dyń­skich doków). Dziś uzna­wa­na jest za czo­ło­wą przed­sta­wi­ciel­kę gru­py Young Bri­tish Arti­sts (YBA), zaczy­na­ją­cych karie­rę na począt­ku lat 90. twór­ców, posłu­gu­ją­cych się „tak­ty­ką szo­ko­wą”, two­rzą­cych wyra­zi­ste for­mal­nie i tre­ścio­wo pra­ce z przed­mio­tów zna­le­zio­nych, z wyrzu­ca­nych na śmiet­nik mate­ria­łów, z nie­ty­po­wych i nie­oczy­wi­stych two­rzyw.

Sarah Lucas, I SCREAM DADDIO,wystawa w pawilonie brytyjskim na Biennale Sztuki w Wenecji,venicebiennale.britishcouncil.org 2

Sarah Lucas, I SCREAM DADDIO, wystawa w pawilonie brytyjskim na Biennale Sztuki w Wenecji,venicebiennale.britishcouncil.org 2

Sarah Lucas, I SCREAM DADDIO,wystawa w pawilonie brytyjskim na Biennale Sztuki w Wenecji,venicebiennale.britishcouncil.org

Sarah Lucas, I SCREAM DADDIO, wystawa w pawilonie brytyjskim na Biennale Sztuki w Wenecji,venicebiennale.britishcouncil.org 2

W 2015 roku Sarah Lucas repre­zen­tu­je Wiel­ką Bry­ta­nię pod­czas 56. Bien­na­le Sztu­ki w Wene­cji. Prze­strzeń bry­tyj­skie­go pawi­lo­nu podzie­lo­no na kil­ka pomiesz­czeń, a w każ­dym z nich artyst­ka stwo­rzy­ła insta­la­cję, dla któ­rej punk­tem wyj­ścia było ludz­kie cia­ło. Eks­po­zy­cja w Wene­cji nosi tytuł „I SCREAM DADDIO”, a jej podzie­lo­ny na „poko­je” układ oraz for­ma nasu­wa­ją sko­ja­rze­nia z prze­strze­nią domu. Poja­wia­ją się tu tra­dy­cyj­ne meble (stół, krze­sło, biur­ko, fotel) i sprzę­ty (pral­ka, musz­la klo­ze­to­wa), a wszyst­kie są użyt­ko­wa­ne przez wyko­na­ne z gip­su posta­cie. Jed­ne z nich – to dol­ne poło­wy ludz­kich syl­we­tek, inne mają wypo­le­ro­wa­ne powierzch­nie i nie­co sur­re­ali­stycz­ne kształ­ty, przy­po­mi­na­ją­ce peni­sy (takie sko­ja­rze­nia suge­ru­je sama artyst­ka).

Sarah Lucas Furniture, ´r¢dào materiaày prasowe galerii Sadie Cole,www.sadiecoles.com

Sarah Lucas Furniture, źródło materiały prasowe galerii Sadie Cole,www.sadiecoles.com

Sarah Lucas ma na swo­im kon­cie pra­ce, wyko­ny­wa­ne z wie­lu róż­nych mate­ria­łów, w ostat­nich latach wzro­sło jed­nak jej zain­te­re­so­wa­nie beto­nem. Na wysta­wie „I SCREAM DADDIO” beton poja­wia się jako budu­lec kil­ku sprzę­tów (sede­su, obi­cia fote­la) oraz pode­stów pod nie­któ­re z rzeźb. Pro­sto­pa­dło­ścien­ne, beto­no­we blocz­ki Sarah Lucas włą­cza do swo­ich rzeź­biar­skich insta­la­cji już od daw­na – wyra­sta­ją z nich odzia­ne w poń­czo­chy czę­ści kobie­ce­go cia­ła, sto­ją na nich orga­nicz­ne, abs­trak­cyj­ne for­my, przy­po­mi­na­ją­ce ludz­kie orga­ny wewnętrz­ne. Lucas z chro­po­wa­te­go beto­nu odle­wa buty i warzy­wa (te ostat­nie – to duże, ple­ne­ro­we rzeź­by, noszą­ce męskie imio­na). W 2014 dla repre­zen­tu­ją­cej ją lon­dyń­skiej gale­rii Sadie Coles bry­tyj­ska artyst­ka stwo­rzy­ła… kolek­cję mebli. Regał, fotel, kana­pa, sto­lik two­rzą zestaw o nazwie „Sarah Lucas Fur­ni­tu­re” i wyko­na­ne zosta­ły z beto­nu oraz płyt MDF. 14-ele­men­to­wy kom­plet mebli jest w peł­ni funk­cjo­nal­ny – na kana­pie moż­na sie­dzieć, da się uży­wać biur­ka. Meble zosta­ły w 2014 roku zapre­zen­to­wa­ne na tar­gach wnę­trzar­skich w Medio­la­nie.

Sarah Lucas's furniture line

Sarah Lucas Furniture, źródło materiały prasowe galerii Sadie Cole,www.sadiecoles.com

Sama artyst­ka o swo­ich pra­cach mówi, że negu­ją kon­wen­cje i poka­zu­ją, jak cien­ka jest gra­ni­ca mię­dzy humo­rem a powa­gą, mię­dzy tre­ścią zabaw­ną a wynisz­cza­ją­cą. Zapro­jek­to­wa­ne przez nią beto­no­we meble są przy­kła­dem takie­go myśle­nia: są mini­ma­li­stycz­ne, ale funk­cjo­nal­ne, bru­ta­li­stycz­ne, ale este­tycz­ne, użyt­ko­we i „arty­stycz­ne” zara­zem.

Sarah Lucas, Situation make love, 2012, galeria Sadie Cole,www.sadiecoles.com

Sarah Lucas, Jubilee, 2012, galeria Sadie Coles, www.sadiecoles.com

Wię­cej prac Sary Lucas zoba­czyć moż­na na stro­nie lon­dyń­skiej gale­rii Sadie Coles: www.sadiecoles.com, a jej pre­zen­ta­cję w pawi­lo­nie bry­tyj­skim na 56. Bien­na­le Sztu­ki w Wene­cji na http://venicebiennale.britishcouncil.org .

 

 

Sarah Lucas, Jubilee, 2012, galeria Sadie Coles, www.sadiecoles.com

Sarah Lucas, Situation make love, 2012, galeria Sadie Cole,www.sadiecoles.com