Beton high-tech

Beton jest naj­po­pu­lar­niej­szym mate­ria­łem budow­la­nym na świe­cie. Ela­stycz­ny, wytrzy­ma­ły, dają­cy się kształ­to­wać na wie­le spo­so­bów, bar­wić, wygi­nać jest wyjąt­ko­wo atrak­cyj­nym budul­cem. Nie ma jed­nak na świe­cie nic wiecz­ne­go i nawet beton pod­le­ga degra­da­cji. Wystar­czy nie­wiel­ka szcze­li­na czy pęk­nie­cie w beto­no­wej ścia­nie, by dosta­ją­ca się tam woda, w połą­cze­niu ze zmien­ny­mi warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi roz­po­czę­ła pro­ces nisz­cze­nia zwar­tej, cemen­to­wej struk­tu­ry.…

Wię­cej

Sarah Lucas i beton

Sarah Lucas, Flo­rian and Kevin,z wysta­wy w City Park Hall w Nowym Jor­ku, źró­dło www.publicartfund.org Sarah Lucas, Flo­rian and Kevin,z wysta­wy w City Park Hall w Nowym Jor­ku, źró­dło www.publicartfund.org Sarah Lucas jest jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych współ­cze­snych bry­tyj­skich arty­stek. Uro­dzo­na w 1962 roku absol­went­ka Gold­smi­ths Col­le­ge of Art zaist­nia­ła w świe­cie sztu­ki w 1988 roku, bio­rąc udział w orga­ni­zo­wa­nej przez Damie­na Hir­sta gło­śnej…

Wię­cej

Beton – budulec naszej cywilizacji

Kopu­ła Pan­te­onu w Rzy­mie, (CC BY-SA 3.0) Choć praw­dzi­wą karie­rę roz­po­czął zale­d­wie 150 lat temu, beton zna­ny jest ludz­ko­ści od czwar­te­go wie­ku przed naszą erą. Mate­riał, koja­rzo­ny raczej z moder­ni­sta­mi i nowo­cze­sno­ścią posłu­żył do budo­wy pira­mid i Pan­te­onu. Gdy­by nie ta mie­sza­ni­na cemen­tu, pia­sku i wody budow­nic­two na świe­cie wyglą­da­ło­by cał­kiem ina­czej. Już w XVIII wie­ku przed naszą erą Babi­loń­czy­cy szu­ka­li…

Wię­cej

Moderniści lubili beton

Moder­nizm zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał nasze myśle­nie o archi­tek­tu­rze i urba­ni­sty­ce, odmie­nił na zawsze mia­sta i osie­dla, rady­kal­nie roz­pra­wił się z archi­tek­tu­rą, czer­pią­cą wzo­ry z prze­szło­ści, a zmie­nia­jąc spo­sób miesz­ka­nia wpły­nął tak­że na prze­mia­nę spo­so­bu życia. Rola, jaką ode­grał ten nurt w kształ­to­wa­niu się nowo­cze­snych spo­łe­czeństw jest gigan­tycz­na. Swo­je zasłu­gi moder­nizm ma tak­że w popu­la­ry­za­cji beto­nu jako mate­ria­łu budow­la­ne­go. To nie moder­ni­ści wymy­śli­li beton, nie oni…

Wię­cej

Beton w filmie

O tym, jak róż­no­rod­ne mogą być budow­le z beto­nu, na jak wie­le spo­so­bów moż­na wyko­rzy­sty­wać ten budu­lec i co wię­cej, jak roż­ne emo­cje i nastro­je moż­na za jego pomo­cą wywo­ły­wać łatwo prze­ko­nać się… oglą­da­jąc fil­my. Histo­ria kine­ma­to­gra­fii peł­na jest przy­kła­dów twór­cze­go wyko­rzy­sta­nia beto­no­wej archi­tek­tu­ry.

Polski beton – szarość w nowoczesnym wydaniu

Czę­sto mówi się o dużych osie­dla miesz­ka­nio­wych, że przy­po­mi­na­ją „beto­no­we pusty­nie”. Pol­skie mia­sta widzą nie­któ­rzy jako sza­re i ponu­re, zdo­mi­no­wa­ne przez cięż­kie, beto­no­we gma­chy. Jeśli się nad tym głę­biej zasta­no­wić, nie jest to praw­dą: na sta­rych osie­dlach mnó­stwo jest zie­le­ni, a sza­rość naszych miast wyni­ka z raczej z zanie­dba­nia budyn­ków niż ich budul­ca. Współ­cze­śni pol­scy archi­tek­ci udo­wad­nia­ją zresz­tą, że beto­nu…

Wię­cej

Betonowe metro

W 2014 roku w Buda­pesz­cie uru­cho­mio­na zosta­ła nowa linia metra. M4 liczy 7,34 km dłu­go­ści i łączy połu­dnio­we dziel­ni­ce Budy z cen­trum Pesz­tu po dru­giej stro­nie Duna­ju. Dwie sta­cje na tej linii pod­ziem­nej kolej­ki zapro­jek­to­wa­ła węgier­ska pra­cow­nia Spo­ra Archi­tects, bły­ska­wicz­nie zysku­jąc dzię­ki nim mię­dzy­na­ro­do­wy roz­głos. Co waż­ne, aran­ża­cję wnętrz sta­cji archi­tek­ci musie­li dopa­so­wać do zasta­nych prze­strze­ni: linia M4

Wię­cej

Beton zawsze na czasie

Beton jako mate­riał budow­la­ny liczy sobie przy­naj­mniej 9 tysię­cy lat. Choć na maso­wą ska­lę zaczę­li go uży­wać archi­tek­ci epo­ki nowo­cze­sno­ści, jego histo­ria jest dużo dłuż­sza. Beto­no­we deta­le zna­leźć moż­na w świą­ty­niach fara­oń­skich i gotyc­kich kate­drach, z beto­nu zbu­do­wa­ny jest rzym­ski Pan­te­on. Jako mate­riał wytrzy­ma­ły i odpor­ny na warun­ki atmos­fe­rycz­ne, sto­so­wa­ny był do wzno­sze­nia róż­nych wyma­ga­ją­cych kon­struk­cji. Praw­dzi­wą rewo­lu­cją było jed­nak…

Wię­cej

Betonowa przestrzeń

Cegła jest poczci­wa i od wie­ków „oswo­jo­na”, drew­no koja­rzy się z cie­płem i przy­tul­no­ścią, stal i szkło są bez­oso­bo­we i koja­rzo­ne z kor­po­ra­cyj­ny­mi wie­żow­ca­mi. Jak się oka­zu­je to beton naj­le­piej spraw­dza się przy kon­stru­owa­niu pomni­ko­wych zało­żeń prze­strzen­nych. Jest wyra­zi­sty, ale zawrzeć w nim moż­na wie­le zna­czeń.