O PROJEKCIE

+++for english scroll down+++

Aso­cja­cje to seria reali­za­cji arty­stycz­no-archi­tek­to­nicz­nych, sta­no­wią­cych z jed­nej stro­ny obiek­ty rzeź­biar­skie, z dru­giej – funk­cjo­nal­ne obiek­ty małej archi­tek­tu­ry roz­miesz­czo­ne wzdłuż lewe­go brze­gu Wisły w War­sza­wie.

Wyko­rzy­sta­nie beto­nu jako mate­ria­łu i prze­strze­ni par­ko­wych jako miej­sca reali­za­cji odno­si się do czę­stej cha­rak­te­ry­sty­ki War­sza­wy jako mia­sta sza­ro­ści i zie­le­ni. Inter­wen­cje arty­stycz­ne stwa­rza­ją­ce impuls dla odbior­cy w prze­strze­ni boga­tej w treść, buj­nej, natu­ral­nej, obli­czo­ne są na wywo­ła­nie wra­że­nia wyni­ka­ją­ce­go z połą­cze­nia dwóch ele­men­tów: natu­ry i kul­tu­ry.

Beton daje pro­jek­tan­tom, zarów­no archi­tek­tom jak i arty­stom, nie­mal nie­skoń­czo­ną moż­li­wość kre­acji. Mate­riał ten powszech­nie jest dziś postrze­ga­ny jako przed­miot pra­cy i zain­te­re­so­wań inży­nie­rii, w prze­szło­ści jed­nak sta­no­wił poli­gon dla eks­pe­ry­men­to­wa­nia z for­mą dla takich twór­ców i archi­tek­tów jak Le Cor­bu­sier, Car­lo Scar­pa czy Tadao Ando. Do pro­jek­tu zapro­si­li­śmy zna­ko­mi­tych arty­stów i archi­tek­tów, któ­rzy stwo­rzy­li pro­jek­ty spe­cjal­nie z myślą o Aso­cja­cjach. Czte­ry z nich – autor­stwa Mau­ry­ce­go Gomu­lic­kie­go, Jaku­ba Woy­na­row­skie­go, Łuka­sza Jastrub­cza­kaJana Sukien­ni­ka uda­ło nam się zre­ali­zo­wać.

REALIZUJE ZESPÓŁ:
Bogna Świąt­kow­ska (kura­tor pro­jek­tu) – Pre­zes i zało­ży­ciel­ka Fun­da­cji Nowej Kul­tu­ry Bęc Zmia­na, z któ­rą zre­ali­zo­wa­ła sze­reg pro­jek­tów inter­dy­scy­pli­nar­nych, m.in. Nowy Dizajn Miej­ski, Syn­chro­ni­ci­ty, Wol­ny Uni­wer­sy­tet War­sza­wy, Eks­pek­ta­ty­wa. Pro­mo­tor­ka mło­dej sztu­ki pol­skiej, archi­tek­tu­ry oraz dizaj­nu. Współ­ku­ra­tor­ka i kura­tor­ka wystaw reali­zo­wa­nych w ramach pro­jek­tu Syn­chro­ni­ci­ty, a tak­że licz­nych pro­jek­tów zre­ali­zo­wa­nych przez Fun­da­cję Bęc Zmia­na, m.in. Eks­pe­ry­ment nie może być kon­ty­nu­owa­ny, Kolek­cja publicz­na sztu­ki m.st. War­sza­wy. Redak­tor­ka wie­lu ksią­żek wyda­nych przez Fun­da­cję Bęc Zmia­na m.in. Coś, któ­re nad­cho­dzi. Archi­tek­tu­ra XXI wie­ku, Eks­pe­ry­ment. Instruk­cja obsłu­gi, Reduk­cja. Mikro­prze­strze­nie, Chwa­ła mia­sta. Zało­ży­ciel­ka i wydaw­ca ogól­no­pol­skie­go maga­zy­nu kul­tu­ral­ne­go „Notes na 6 tygo­dni”. Współ­za­ło­ży­ciel­ka eks­pe­ry­men­tal­ne­go maga­zy­nu huma­ni­stycz­ne­go „For­mat P”. Wcze­śniej naczel­na pierw­sze­go pol­skie­go popkul­tu­ral­ne­go mie­sięcz­ni­ka „Machi­na” (1998–2001). Autor­ka licz­nych tek­stów, wywia­dów, repor­ta­ży, pro­gra­mów radio­wych i tele­wi­zyj­nych poświę­co­nych współ­cze­snej kul­tu­rze popu­lar­nej. Prze­wod­ni­czą­ca Spo­łecz­nej Rady Kul­tu­ry przy Pre­zy­den­cie m.st War­sza­wy / bogna@beczmiana.pl

Mag­da Gra­bow­ska (koor­dy­na­cja) – Kul­tu­ro­znaw­czy­ni (IKP UW), ani­ma­tor­ka kul­tu­ry, współ­pra­co­wa­ła m.in.  przy pro­jek­cie X‑Apartments dla Nowe­go Teatru, reak­ty­wa­cji Kina Gór­nik w Łęczy­cy, wysta­wie Design for Fre­edom – Fre­edom in Design w Sto­wa­rzy­sze­niu Twór­ców Gra­fi­ki Użyt­ko­wej. Pra­co­wa­ła przy nie­za­leż­nych fil­mach doku­men­tal­nych i fabu­lar­nych Za Żela­zną Bra­mą, 8 histo­rii, któ­re nie zmie­ni­ły świa­ta, Rue de la Sour­ce, Homo­fob, Raise the Roof. Wraz z Alek­san­drą Lito­ro­wicz pro­wa­dzi pro­jekt o pomy­słach na War­sza­wę przy­szło­ści FUTUWAWA futuwawa.pl / magda.grabowska@beczmiana.pl

Anna Cymer (tek­sty) – Histo­rycz­ka sztu­ki i archi­tek­tu­ry, zaj­mu­je się głów­nie archi­tek­tu­rą nowo­cze­sną i naj­now­szą. Współ­pra­cu­je m.in. z „Gaze­tą Wybor­czą”, „Wprost”, mie­sięcz­ni­ka­mi „Sto­li­ca” i „Archi­tek­tu­ra & Biz­nes”, ser­wi­sa­mi Culture.pl, Sztuka-architektury.plBryla.pl. Jest sty­pen­dyst­ką Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, pra­cu­je nad książ­ką o pol­skiej archi­tek­tu­rze okre­su PRL. Pry­wat­nie wiel­bi­ciel­ka blo­ko­wisk i Gór­ne­go Ślą­ska.

Orga­ni­za­tor: Fun­da­cja Bęc Zmia­na / www.beczmiana.pl
Part­ner: Lafar­ge / www.lafarge.pl / kon­takt: Jędrzej Zdzie­chow­ski : +48 502 786 002
Urząd Dziel­ni­cy Żoli­borz, Oddział War­szaw­ski SARPFun­da­cja Beton

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny przez Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa

+++

Asso­cia­tions” is a series of arti­stic and archi­tec­tu­ral cre­ations that are sculp­tu­res and at the same time small func­tio­nal objects loca­ted along the left bank of the Vistu­la river in War­saw.

The employ­ment of con­cre­te as buil­ding mate­rial and parks as spa­ce for the reali­za­tion of the pro­ject refers to the com­mon descrip­tion of War­saw as the city of gre­en and grey. The­se arti­stic inte­rven­tions aimed at the public impul­se, pla­ced in a rich, natu­ral and lush spa­ce are meant to evo­ke feelings asso­cia­ted with the com­bi­na­tion of the two ele­ments: natu­re and cul­tu­re.

Con­cre­te gives to the desi­gners – archi­tects and arti­sts ali­ke – an almost unli­mi­ted fre­edom of cre­ation. Today com­mon­ly regar­ded as a tool and object of inte­rest of engi­ne­ers, con­cre­te used to be a test gro­und for such cre­ators and arti­sts as Le Cor­bu­sier, Car­lo Scar­pa, or Tadao Ando. We invi­ted some excel­lent arti­sts and archi­tects to pre­pa­re pro­jects espe­cial­ly envi­sa­ged for Asso­cia­tions. Four of them – works by Mau­ry­cy Gomu­lic­ki, Jakub Woy­na­row­ski, Łukasz Jastrub­czak, and Jan Sukien­nik – were suc­cess­ful­ly reali­zed.

Bogna Świąt­kow­ska (cura­tor) – foun­der of the Bęc Zmia­na Foun­da­tion for New Cul­tu­re, with which she has orga­ni­sed a bro­ad ran­ge of inter­di­sci­pli­na­ry pro­jects: “New Urban Design”, “Syn­chro­ni­ci­ty”, “Free / Slow Uni­ver­si­ty of War­saw”, “Expec­ta­ti­ve”, among others. Pro­pa­ga­tor of young Polish art, archi­tec­tu­re and design. Co-cura­tor and cura­tor of exhi­bi­tions within the pro­ject “Syn­chro­ni­ci­ty” betwe­en 2008 and 2013 (“That Some­thing on the Hori­zon. Archi­tec­tu­re of the 21st cen­tu­ry”, “Glo­ry of the City. Pro­mo­ting Cities thro­ugh Archi­tec­tu­re”), as well as many pro­jects imple­men­ted by the Bęc zmia­na Foun­da­tion: “Expe­ri­ment Can­not Be Con­ti­nu­ed” (2012), “Col­lec­tion of Public Art of the Capi­tal City of War­saw” (2012), among others. Edi­tor of nume­ro­us books publi­shed by the Bęc Zmia­na Foun­da­tion: Reduc­tion. Micro­spa­ces, That Some­thing on the Hori­zon. Archi­tec­tu­re of the 21st Cen­tu­ry, Expe­ri­ment. A User’s Manu­al. Mem­ber of the Social Coun­cil for Cul­tu­re by the May­or of War­saw. Foun­der and publi­sher of the sta­te-wide cul­tu­ral maga­zi­ne “Notes na 6 tygo­dni”. Pre­vio­usly, edi­tor-in-chief of the first pop cul­tu­ral mon­th­ly “Machi­na” (1998–2001), depu­ty edi­tor-in-chief of the weekly maga­zi­ne “Prze­krój” (2003). Author of nume­ro­us texts, inte­rviews, repor­ta­ges, radio and TV bro­ad­ca­sts devo­ted to con­tem­po­ra­ry popu­lar cul­tu­re. www.beczmiana.pl

Mag­da Gra­bow­ska (coor­di­na­tion) – MA in Cul­tu­ral Stu­dies (Uni­ver­si­ty of War­saw), cul­tu­re ani­ma­tor. Par­ti­ci­pant in works on the X‑Apartments pro­ject for Nowy Teatr in War­saw, the reac­ti­va­tion of Kino Gór­nik in Łęczy­ca, and the exhi­bi­tion “Design for Fre­edom – Fre­edom in Design” at the Applied Gra­phics’ Desi­gners Asso­cia­tion. She has wor­ked on the pro­duc­tion of seve­ral inde­pen­dent films and docu­men­ta­ries: Behind the Iron Gate, 8 Sto­ries that Have­n’t Chan­ged the World, Rue de la Sour­ce, Homo­fob, and Raise the Roof. Toge­ther with Alek­san­dra Lito­ro­wicz, she runs a websi­te abo­ut ide­as for War­saw of the futu­re “FUTUWAWA”.  / magda.grabowska@beczmiana.pl

Anna Cymer (texts) – art and archi­tec­tu­re histo­rian inte­re­sted mostly in modern and con­tem­po­ra­ry archi­tec­tu­re. In col­la­bo­ra­tion with Gaze­ta Wybor­cza and Wprost, Sto­li­ca and Archi­tek­tu­ra & Biz­nes mon­th­lies, and websi­tes such as Culture.pl, Sztuka-architektury.pl and Bryla.pl, among others. Hol­der of the Mini­stry of Cul­tu­re and Natio­nal Heri­ta­ge scho­lar­ship, cur­ren­tly pre­pa­ring a book on the archi­tec­tu­re of the Polish People’s Repu­blic era. Lover of con­cre­te apart­ment blocks and Upper Sile­sia.

Orga­ni­zed by Bęc Zmia­na Foun­da­tion. / www.beczmiana.pl

Part­ner: Lafar­ge / www.lafarge.pl / con­tact: Jędrzej Zdzie­chow­ski +48 502 786 002.
The District Żoli­borz, the War­saw branch of the Union of Polish Archi­tects, (SARP)Beton Foun­da­tion

The pro­ject was sub­si­di­zed by the Capi­tal City of War­saw.

Podzię­ko­wa­nia dla wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w pro­jekt /
Ack­now­ledg­ments for eve­ry­one sup­por­ting the pro­ject:

Fun­da­cja Bęc Zmia­na
Bogna Świąt­kow­ska – kurator/curator
Mag­da Gra­bow­ska – producentka/producer
Adam Gar­gu­liń­ski – producent/producer
Piotr Drew­ko – koordynacja/coordination
Kata­rzy­na Kra­pacz – koordynacja/coordination
Zofia Iwa­nic­ka – tra­iler, współ­pra­ca organizacyjna/trailer, orga­ni­za­tion sup­port
Ada Bana­szak – pro­mo­cja, redak­cja tekstów/promotion, redac­tion
Ewa Para­dow­ska – współ­pra­ca organizacyjna/organization sup­port
Fran­ci­szek Ster­czew­ski – współ­pra­ca organizacyjna/organization sup­port
Ela Petruk – współ­pra­ca organizacyjna/organization sup­port
Tomasz Dobro­wol­ski – współ­pra­ca organizacyjna/organization sup­port
Michał Dąbrow­ski – fotografia/photography

Lafar­ge 
Mag­da­le­na Kiciń­ska – ini­cja­tor­ka projektu/project ini­tia­tor
Jędrzej Zdzie­chow­ski – koor­dy­na­tor i inżynier/coordinator and engi­ne­er
Tatia­na Oszmiań­ska – wspar­cie projektu/project soul-mate
Aldo­na Wci­sło – technolog/technologist
Jakub Boroń­ski – technolog/technologist
Dawid Owsiak – technolog/technologist
Bogu­sław Lasek – technolog/technologist
Krzysz­tof Kuni­czuk – szef laboratorium/lab chief
Rena­ta Pie­choc­ka-Szcze­sny – promocja/promotion
Mate­usz Siel­ski – sprzedaż/sales

Aga­ta Wroń­ska – video

Grze­gorz Olech – wyko­na­nie form / casts&forms

Poznań
głów­na eki­pa budowlana/main wor­king the­am: Syl­wek, Prze­mo, Romek, Robert, Łukasz & Grze­siek.
wsparcie/supporting wor­kers: Adrian, Patryk, Paweł, Pio­trek, Michał, Piotr & studenci/students (Woj­tek, Hubert & Arek)
eki­pa od zadań specjalnych/heavy duty crew: Krzy­siek, Woj­tek, Paweł, Radek, Jacek & Leszek + Woj­tek, Hubert & Arek (studenci/students)

eki­pa mon­ta­żo­wa / mon­ta­ge and fini­shing wor­king team
Remi­giusz Zyg­munt / Remi­gium
Kry­stian, Mar­cin, Pin­ky, Syl­wek, Paweł & Jarek
wsparcie/supporting wor­kers: Łukasz, Paweł & Rafał (studenci/students) 

Urząd Dziel­ni­cy Żoli­borz / the City Offi­ce of Żoli­borz district
Krzysz­tof Bugla – Burmistrz/Mayor
Rafał Utrac­ki
Zdzi­sła­wa Fry­drych
Mał­go­rza­ta Michal­ska

Biu­ro Kul­tu­ry m.st. War­sza­wy / the War­saw City Depart­ment of Cul­tu­re abo­ut the city­’s cul­tu­ral poli­cy
Tomasz Thun-Janow­ski – Naczelnik/Head of the Depart­ment
Marze­na Laskow­ska-Kaspe­rek 

Biu­ro Peł­no­moc­ni­ka Pre­zy­den­ta m.st. War­sza­wy ds. zago­spo­da­ro­wa­nia nad­brze­ża Wisły / War­saw Repre­sen­ta­ti­ve of the May­or of the Capi­tal City of War­saw for mana­ge­ment of Vistu­la wha­rves
Marek Piwo­war­ski – Pełnomocnik/the Repre­sen­ta­ti­ve
Rena­ta Kury­ło­wicz
Tere­sa Hara­si­miuk 

Wydział Este­ty­ki Prze­strze­ni Publicz­nej / Public Spa­ce Aesthe­tics Capi­tal City War­saw
Woj­ciech Wagner – Naczelnik/head of the Depart­ment
Andrzej Nowac­ki 

Zarząd Dróg Miej­skich / The Muni­ci­pal Road
Anna Goź­dziak

Cen­trum Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej / Cen­tre for Public Com­mu­ni­ca­tion City of War­saw
Alek­san­dra Jasio­now­ska 

Fil­my i pro­jek­cja / Movies and Scre­enings:
Adam Przy­wa­ra / Fun­da­cja Beton – koor­dy­na­cja pro­jek­cji / film scre­ening
Gwi­don Busi­ło / GMC PRO – obsłu­ga tech­nicz­na pro­jek­cji / pro­jec­tion
Aga­ta Wroń­ska, Rafał Domi­nik, Szy­mon Żydek – ani­ma­cja / ani­ma­tion
Anna Hatłas-Mar­czew­ska – współ­pra­ca ope­ra­tor­ska / pho­to­gra­phy sup­port
Ivo Kran­kow­ski – wspar­cie ope­ra­tor­skie / pho­to­gra­phy sup­port
Pau­li­na Jezio­rek – tra­iler
Jan Szczew­czyk – tra­iler
Małe Mia­sta – muzy­ka do tra­ile­ra / tra­iler music

Pane­li­ści kon­fe­ren­cji / Con­fe­ren­ce:
prof. Andrzej Basi­sta
dr Woj­ciech Nie­brzy­dow­ski
dr Gabrie­la Świ­tek 

Pro­mo­cja / Pro­mo­tion:
Tomek Bersz – pro­jekt stro­ny i pocz­tó­wek / site & post­card design
Mał­go­rza­ta Pachec­ka / MI Pol­ska – pla­ka­ty out­do­or / out­do­or posters
Jago­da Zalew­ska / MI Pol­ska – pla­ka­ty out­do­or / out­do­or posters
Mał­go­rza­ta Wąsow­ska / AMS– kam­pa­nia w metrze / out­do­or pro­mo­tion
Michał Stę­pień / Ware­xpo – kam­pa­nia out­do­or / out­do­or pro­mo­tion
Piotr Par­ty­ka – PR

Anna Cymer – blog asocjacje.bezzmiana.pl

Tra­sport & Dźwig / Trans­port & MOn­ta­ge Cra­ne:
P.P.U.H. “J+R” Ryszard Jan­kow­ski
Mil­ler Trans­port

Sto­lar­nia Bra­tex

Ubez­pie­cze­nie / Insu­ran­ce:
Marek Bajor / PZU

Krzysz­tof Bana­szew­ski – współ­pra­ca / coope­ra­tion

Tomasz / Wild Beef – wspar­cie orga­ni­za­cyj­ne / orga­ni­za­tion sup­port

Druk / Prin­ting:
STABIL
LEGA Jacek Rybic­ki

Arty­ści uczest­ni­czą­cy w pro­jek­cie Aso­cja­cje /
Arti­sts par­ti­ci­pa­ting in the Asso­cia­tions Pro­ject:
Mau­ry­cy Gomu­lic­ki
Łukasz Jastrub­czak
Jan Sukien­nik
Jakub Woy­na­row­ski